Informace pro nájemce:

 1. Nájemce se zavazuje, že nebude věc užívat, mohlo-li by jejím dalším užíváním dojít k její poruše, poškození nebo jejímu zničení a věc neprodleně dopraví na vlastní náklady k pronajímateli k opravě. 
 2. Opravy a úpravy na věci je oprávněn provádět pouze pronajímatel.  
 3. Nájemce je oprávněn provést pouze opravu poškozené pneumatiky. 
 4. V případě jakékoliv ztráty nebo zničení věci (i části věci) v době trvání nájmu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli zůstatkovou hodnotu věci, příp. její části.  
 5. V případě poškození věci se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli náklady na opravu věci, a v případě neopravitelnosti věci se nájemce zavazuje uhradit zůstatkovou hodnotu věci, příp. její části. Výše zůstatkové hodnoty věci nebo její části, cena za opravu poškozené věci a smluvní pokuty budou přednostně hrazeny ze složené kauce.
 6. Pronajímatel je oprávněn zadržet odpovídající část kauce k úhradě vzniklých škod a smluvních pokut.  
 7. Výši zadržené části kauce určuje pronajímatel.  
 8. Výše ceny za opravu poškozené věci je stanovena odborným servisem, který opravu provedl.  
 9. V případě ztráty nebo zničení věci (i části věci) je zůstatková hodnota věci nebo její části stanovena pronajímatelem.  
 10. Je-li skutečná zůstatková hodnota věci, příp. její části, nebo cena za opravu poškozené věci nižší než zadržená část kauce, je pronajímatel povinen poukázat vzniklý rozdíl nájemci do 30 dnů od stanovení výše škody. 
 11. Zpráva o navrácení rozdílu škody na účet nájemce se provádí odesláním informace na uvedený email nájemce, případně odesláním obyčejným dopisem na adresu nájemce.  
 12. Je-li zůstatková hodnota předmětu nájmu, příp. jeho části, nebo cena za opravu poškozené věci vyšší než zadržená část kauce, pronajímatel oznámí výši doplatku nájemci do 30 dnů od stanovení výše škody.  
 13. Nájemce je povinen uhradit rozdíl mezi zadrženou kaucí a skutečnou zůstatkovou hodnotou věci, příp. její části, nebo cenou za opravu poškozené věci do 10 dnů od doručení takového oznámení nájemci.
 14. Za doručenou se považuje jak zpráva doručovaná poštou doporučeným dopisem s dodejkou nebo zásilka s doručenkou, tak i oznámení nájemci, že zásilka nebyla doručena a je k vyzvednutí na poště. 
 15. K ceně opravy poškozené věci nebo k zůstatkové hodnotě zničené nebo ztracené části věci je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 1000 Kč (slovy: jeden tisíc českých korun).  
 16. V případě ztráty celé věci, zničení celé věci nebo v případě nevrácení celé věci pronajímateli v den ukončení nájmu do konce pracovní doby společnosti ADT Slaný s.r.o., ze které byl motocykl zapůjčen, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci, mimo zůstatkové hodnoty věci, i smluvní pokutu 1500 Kč (slovy: jeden tisíc pět set českých korun) za každý započatý den prodlení 
 17. Nájemce je povinen uhradit smluvní pokutu bez ohledu na to, zda poškození zničení či ztrátu věci či části věci, sám zavinil. Uhrazením zůstatkové hodnoty věci či části věci a uhrazením smluvní pokuty nejsou dotčeny případné další nároky pronajímatele na náhradu škody. 
 18. V případě ztráty nebo poškození doplňkových součástí k věci je nájemce povinen uhradit pronajímateli jejich zůstatkovou hodnotu určenou pronajímatelem.